Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nr 3/2023/G

22 czerwca 2023 | Nabory 2023, Nabory wniosków

w ramach Przedsięwzięcia 3B(P.3B)

„Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 5, pkt 6 i pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(t.j. Dz. U. 2021 poz. 2358).

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:

 • zakup wyposażenia/ sprzętu/ infrastruktury do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne,
 • zakup niekomercyjnej infrastruktury, turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Realizacja zadania w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 06.07.2023 r. do dnia 20.07.2023 rdo godziny 15:00. Wniosek w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) w Ostrowi Mazowieckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
 • formularz wniosku o powierzenie grantu,
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 • oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje grantu,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o wypłatę zaliczki,
 • formularz wniosku o rozliczenie grantu,
 • formularz sprawozdania z realizacji grantu,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”,
 • lokalne kryteria wyboru grantobiorców,
 • Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), wyboru operacji  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego dla operacji realizowanych w ramach projektów grantowych.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 78 838,63 euro co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 315 354,52 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Zadanie grantowe zostanie wybrane do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznane za zgodne z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:
  • celu ogólnego C.O.2 „Zintegrowane społeczności aktywnie uczestniczące
   w wydarzeniach na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” wykorzystujące infrastrukturę lokalną w realizacji innowacyjnych wydarzeń, w tym z udziałem grup defaworyzowanych”,
  • celu szczegółowego C.S.2.1 „Mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” rozwijający życie kulturalne, aktywność sportową, turystyczno-rekreacyjną, podtrzymujący kultywowanie dziedzictwa lokalnego, w tym historycznego oraz poszerzający swoją wiedzę i umiejętności”,
  • przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenie/ infrastruktury”,
 3. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 8 punktów,
 4. mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 5. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

Refundacja 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 

Minimalna wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu w projekcie grantowym wynosi 5 000,00 zł, a maksymalna 14 600,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo i konsultacje w przygotowaniu wniosku, pod numerami telefonu 660 544 737, 602 778 363 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lgd@zielonesiolo.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz wniosku o powierzenie grantu
 2. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
 3. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje grantu
 4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności
 5. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 6. formularz umowy o powierzenie grantu
 7. formularz wniosku o wypłatę zaliczki
 8. formularz wniosku o rozliczenie grantu
 9. formularz sprawozdania z realizacji grantu
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”
 11. lokalne kryteria wyboru grantobiorców
 12. Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), wyboru operacji  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego dla operacji realizowanych w ramach projektów grantowych
 13. potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
Podobne artykuły w kategorii Nabory 2023 | Nabory wniosków
Skip to content