Historia Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło”

Pierwsza inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu ostrowskiego pojawiała się w 2007 roku, natomiast zebranie założycielskie, które doprowadziło do zawiązania się Lokalnej Grupy Działania  odbyło się w dniu 14 marca 2008 r. Brało w nim udział 22 osoby. Na zebraniu przyjęty został statut Lokalnej Grupy Działania, wybrano Komitet Założycielski, który uprawniono do podjęcia czynności rejestracyjnych, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 Wpis do KRS uzyskaliśmy  w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” liczy 12 osób, w tym: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i Skarbnik
oraz 8 członków.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym: Przewodniczący oraz 2 członków.

W pierwszej połowie 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej Zarząd LGD odbywał spotkania z Wójtami, Burmistrzem i Starostą,
w celu omówienia warunków przystępowania samorządów gminnych i samorządu powiatowego do LGD
oraz ustalenia warunków finansowania działalności Stowarzyszenia do czasu uzyskania dofinansowania w ramach Osi IV PROW 2007-2013.

W okresie od czerwca 2008 r. do grudnia 2008 r., Gminy z terenu powiatu ostrowskiego oraz Powiat Ostrowski podjęły uchwały intencyjne oraz ostateczne o przystąpieniu i reprezentacji w Stowarzyszeniu. Pod koniec 2008 r. do Zarządu wpłynęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia od organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD oraz stosowne dokumenty złożyli także zainteresowani członkostwem przedsiębiorcy.
Ponadto w ciągu roku, członkowie Zarządu brali udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących Programu LEADER Oś IV PROW na lata 2007-2013,
a także budowania Lokalnych Strategii Rozwoju.

W dniu 28 sierpnia 2008 r.,
w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartym konkursem na realizację zadań publicznych
w zakresie rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich w 2008 r. na zadanie: Konkurs LEADER – wsparcie dla Lokalnych Grup Działania na opracowanie
Lokalnych Strategii Rozwoju, Zarząd LGD przygotował i złożył wniosek na dofinansowanie opracowania LSR dla obszaru funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”. Wnioskowano o maksymalną kwotę dotacji 15 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc ekspercką przy opracowywaniu LSR.

Dnia 9 września 2008 r.
Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował ofertę i przyznał dotację we wnioskowanej kwocie.
W związku z powyższym na przełomie października i listopada 2008 r. we wszystkich gminach na terenie powiatu ostrowskiego odbyły się warsztaty
z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, właścicieli gospodarstw rolnych, mikroprzedsiębiorstw, gminnych jednostek organizacyjnych. Celem konsultacji było przygotowanie społeczności lokalnej
do wdrażania podejścia LEADER poprzez stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie kierunków i celów działania LGD „ZIELONE SIOŁO” .

W dniu 2 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie miało miejsce bardzo ważne i długo wyczekiwane przez Lokalne Grupy Działania z terenu całego regionu mazowieckiego wydarzenie. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Marszałka Adama Struzika i Członka Zarządu Piotra Szprendałowicza podpisał umowy z przedstawicielami 35 Lokalnych Grup Działania na realizację lokalnych strategii rozwoju. W imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowę podpisali: Prezes Adriana Rukat i Wiceprezes Grzegorz Nadratowski. Od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. trwał konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na wybór Lokalnych Grup Działania do wdrożenia przygotowanych przez te stowarzyszenia strategii działania. W latach 2007 – 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalne Grupy Działania będą miały do zagospodarowania łącznie 273 mln zł. Ubiegając się o środki unijne LGD będą mogły uzyskać dofinansowanie na realizację projektów zapisanych w swoich strategiach rozwoju, w tym m.in. na rozbudowę infrastruktury turystycznej, sportowej, technicznej, organizację festynów kulturalnych i promocyjnych, a także na szkolenia dla mieszkańców powiatu.

Skip to content