Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 3/2023/G

15 września 2023 | Nabory 2023, Nabory wniosków

W dniu 6 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokonał oceny dwudziestu złożonych wniosków. Wszystkie wpłynęły w terminie, były zgodne z LSR „ZIELONE SIOŁO” oraz spełniły lokalne kryteria wyboru. Łączna kwota dofinansowania, która zostanie udzielona Grantobiorcom w ramach limitu środków na w ww. naborze wynosi 288.511,00 zł.

W wyniku oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, sporządzono listę rankingową oraz listę wniosków wybranych do dofinasowania, które przedstawiają się następująco:

Lista rankingowa wniosków

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej Grantobiorcy będą mogli zakupić sprzęt, wyposażenie lub infrastrukturę społeczną do obiektów ogólnodostępnych służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2023 | Nabory wniosków
Skip to content