Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

21 kwietnia 2023 | Nabory 2023, Nabory wniosków

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków do dofinansowania, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie od dnia 20 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach:

–        Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” (Nabór nr 1/2023)

–        Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” (Nabór nr 2/2023).

 
Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” członkowie Rady 7 dni przed terminem posiedzenia powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z posiedzeniem (w tym z wnioskami
o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach ww. naboru). Wobec powyższego, przedmiotowe dokumenty i materiały dostępne są w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu.
W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach”.
4.      Przedstawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
5.      Przedstawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
6.      Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”.
7.      Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
8.      Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
9.      Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
10.  Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
11.  Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
12.  Odczytanie uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”, zgodnie z § 22 ust 2 Regulaminu Rady.
13.  Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
14.  Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
15.  Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
16.  Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
17.  Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
18.  Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
19.  Odczytanie uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”, zgodnie z § 22 ust 2 Regulaminu Rady.
20.  Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
21.  Wolne głosy, wnioski i zapytania.
22.  Zamknięcie posiedzenia.

/-/ Waldemar Brzostek

Przewodniczący Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2023 | Nabory wniosków
Skip to content