OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023

6 marca 2023 | Nabory 2023, Nabory wniosków

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 poz. 2358).

I. Termin i forma składania wniosków: Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 20.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r.                               do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) w Ostrowi Mazowieckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia 

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się
  o wsparcie:
  • formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.
 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 176 877,70 euro co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 707 510,80 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:
  • celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój gospodarczy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,
  • celu szczegółowego C.S.1.1 „Kreatywni mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą w zgodzie z zasadami ochrony środowiska”,
  • przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
 3. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,
 4. mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 5. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD

V. Forma wsparcia:

premia w wysokości  70.000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo i konsultacje w przygotowaniu wniosku, pod numerami telefonu 660 544 737, 602 778 363 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lgd@zielonesiolo.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – wersja 5z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

(wersja 5z) – otwórz 

3) Biznesplan

(wersja 5z) 

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: (excel) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) –  otwórz

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR) –  otwórz

6) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”otwórz

7) Dokumenty potwierdzające możliwość ubiegania się o wsparcie:

 • Oświadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – otwórz
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

8) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”otwórz

9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – otwórz
 • Załącznik 3 informacja o przetwarzaniu danych osobowych  – otwórz
 • Załącznik 4 oświadczenie małżonka – otwórz
 • Załącznik nr 5 oświadczenie Beneficjenta – otwórz

10) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz

11) Formularz wniosku o płatność

(wersja 5z) 

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 5z – otwórz

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 5z) 

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2023 | Nabory wniosków
Skip to content