OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

20 września 2020 | Nabory 2020, Nabory wniosków

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.). 


I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 5 października 2020 r. do dnia
19 października 2020 r. do godziny 1500
. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o wsparcie:

– formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 1.050.000,00 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

1) otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
2) zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:

– celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój gospodarczy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,

– celu szczegółowego C.S.1.1 „Kreatywni mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą w zgodzie z zasadami ochrony środowiska”,

– przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,

3) uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,

4) mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

5) w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

premia w wysokości 70.000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne:

 Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) – obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. – otwórz

3) Biznesplan

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1 (P.1)otwórz

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR)otwórz

6) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”otwórz

7) Dokumenty potwierdzające możliwość ubiegania się o wsparcie:

 • Oświadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – otwórz
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

8) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”otwórz

9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 7z) obowiązuje od 11.06.2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz

10) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz

11) Formularz wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 06.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 4z – otwórz

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

(wersja 4z) obowiązuje od 06.06.2019 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. –otwórz

·         Oświadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz 

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych otwórz 

·         Zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”. 

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2020 | Nabory wniosków
Skip to content