Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2020

19 listopada 2020 | Aktualności, Nabory 2020

ocena wniosków

W dniu 17 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”, trwającym w okresie 5-19 października  2020 r.

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu wynosił 1.050.000,00 zł. Do Biura LGD wpłynęło 30 projektów na łączną kwotę 2.100.000,00 zł.

Rada dokonała oceny złożonych wniosków na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz według lokalnych kryteriów wyboru. W zakresie zgodności z LSR wszystkie złożone wnioski uznano za zgodne z lokalną Strategią Rozwoju. W zakresie zgodności według lokalnych kryteriów wyboru, zadania w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1), które w wyniku przyznanej punktacji zajęły miejsce od 1 do 15 mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Operacje, które zajęły miejsce od 16 do 29, zostały wybrane do dofinansowania, ale wykraczają poza limit środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Projekt, który zajął miejsce 30, nie uzyskał co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów, tj. 9,5 wobec czego nie został wybrany do dofinansowania.

Przewodniczący Rady LGD „Zielone Sioło”

/-/ Waldemar Brzostek

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Nabory 2020
Skip to content