Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 1/2021/G o udzielenie pomocy w ramach projektu grantowego

26 kwietnia 2021 | Nabory 2021, Nabory wniosków, Projekty grantowe

W dniu 19 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokonał oceny dziewięciu złożonych wniosków. Wszystkie wpłynęły w terminie, były zgodne z LSR „ZIELONE SIOŁO” oraz spełniały lokalne kryteria wyboru. Łączna kwota dofinansowania, o którą ubiegali się Grantobiorcy wyniosła 72.000,00 zł i mieściła się w limicie środków przeznaczonych na ww. nabór.

W wyniku oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, sporządzono listę rankingową oraz listę wniosków wybranych do dofinasowania, które przedstawiają się następująco:

Lista rankingowa wniosków

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania

Osiem organizacji pozarządowych oraz jedna jednostka samorządowa organizacyjna otrzyma pomoc finansową w ramach projektu grantowego, o realizację którego będzie ubiegała się LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2021 | Nabory wniosków | Projekty grantowe
Skip to content