Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 1/2021/G o udzielenie pomocy w ramach projektu grantowego

26 kwietnia 2021 | Nabory 2021, Nabory wniosków

W dniu 19 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokonał oceny dziewięciu złożonych wniosków. Wszystkie wpłynęły w terminie, były zgodne z LSR „ZIELONE SIOŁO” oraz spełniały lokalne kryteria wyboru. Łączna kwota dofinansowania, o którą ubiegali się Grantobiorcy wyniosła 72.000,00 zł i mieściła się w limicie środków przeznaczonych na ww. nabór.

W wyniku oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, sporządzono listę rankingową oraz listę wniosków wybranych do dofinasowania, które przedstawiają się następująco:

Lista rankingowa wniosków

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania

Osiem organizacji pozarządowych oraz jedna jednostka samorządowa organizacyjna otrzyma pomoc finansową w ramach projektu grantowego, o realizację którego będzie ubiegała się LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2021 | Nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

czytaj dalej
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2019

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2019

W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”, trwającym od 30 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r.

czytaj dalej
Skip to content