OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantów Nr 1/2021/G

31 stycznia 2021 | Aktualności, Nabory 2021, Projekty grantowe

w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B)

„Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 5, pkt 6 i pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664).

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:

 • zakup wyposażenia/ sprzętu/ infrastruktury do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne,
 • zakup niekomercyjnej infrastruktury, turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Realizacja zadania w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 15.02.2021 r. do dnia 1.03.2021 r. do godziny 15.00. Wniosek w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) w Ostrowi Mazowieckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
 • formularz wniosku o powierzenie grantu,
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 • oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje grantu,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o wypłatę zaliczki,
 • formularz wniosku o rozliczenie grantu,
 • formularz sprawozdania z realizacji grantu,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”,
 • lokalne kryteria wyboru grantobiorców,
 • Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), wyboru operacji  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego dla operacji realizowanych w ramach projektów grantowych.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 88 000,00 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Zadanie grantowe zostanie wybrane do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:
  • celu ogólnego C.O.2 „Zintegrowane społeczności aktywnie uczestniczące w wydarzeniach na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” wykorzystujące infrastrukturę lokalną w realizacji innowacyjnych wydarzeń, w tym z udziałem grup defaworyzowanych”,
  • celu szczegółowego C.S.2.1 „Mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” rozwijający życie kulturalne, aktywność sportową, turystyczno-rekreacyjną, podtrzymujący kultywowanie dziedzictwa lokalnego, w tym historycznego oraz poszerzający swoją wiedzę i umiejętności”,
  • przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenie/ infrastruktury”,
 3. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 8 punktów,
 4. mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 5. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wnioskudo Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

Refundacja 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 

Minimalna wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu w projekcie grantowym wynosi 5 000,00 zł, a maksymalna 8 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo i konsultacje w przygotowaniu wniosku, pod numerami telefonu 660 544 737, 602 778 363
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lgd@zielonesiolo.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.

Dokumenty do pobrania:

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Nabory 2021 | Projekty grantowe
Skip to content