Druga wizyta studyjna u partnera litewskiego LGD „Radwiliszki”

Druga wizyta studyjna u partnera litewskiego LGD „Radwiliszki”

W czwartkowe popołudnie wróciliśmy do Polski pełni wrażeń i dobrych wspomnień. Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie mieszkańców partnerskich LGD – „ZIELONE SIOŁO” i „Zaścianek Mazowsza” z projektami zrealizowanymi na terenie Litwy na obszarze LGD „Radwiliszki”.

Środę 15 marca 2023 r., rozpoczęliśmy projektami społeczności wiejskiej Kutiszkju z zakresu infrastruktury rekreacyjnej oraz przedsiębiorczości społecznej. Zakup drukarskich ploterów pozwala organizacji na świadczenie usług wykonywania nadruków promocyjnych na różnego rodzaju przedmiotach i materiałach jak: długopisy, kamień, tkanina czy skóra.

Niezwykle ciekawym przedsięwzięciem była wytwórnia owoców i warzyw liofilizowanych prowadzona przez społeczność wsi Pakalniszju. Z pozyskanego dofinansowania unijnego zakupiono urządzenia
do zamrażania i suszenia owoców. Liofilizowane produkty to smaczna i niskokaloryczna przekąska.

Stworzenie bazy materialnej dla centrum Usług Szadowa to projekt nastawiony na troskę o krajobraz i otoczenie. Celem projektu jest świadczenie usług dla lokalnych samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Środki finansowe pozyskane za pośrednictwem LGD „Radwiliszki zakupiono maszyny i osprzęt do koszenia, równania podłoży, rewitalizacji terenów zielonych, remontu i bieżącego utrzymania lokalnych dróg.

W miejscowości Minaiciu, powitali nas jadłem i napitkiem lokalni mieszkańcy kultywujący pamięć
o partyzantach, działających tutaj w latach 1945 – 1949. Zwiedziliśmy zrewitalizowany podziemny schron z czasów konspiracyjnej działalności żołnierzy, którzy stawiali opór sowieckiej władzy po zakończeniu II wojny światowej. To ważne dla Litwy Miejsce obchodów świąt państwowych i edukacji historycznej.

Obiadem przyjęli nas mieszkańcy społeczności Minaiciai, którzy w ramach projektu „Sąsiedzi” świadczą usługi cateringowe przede wszystkim dla seniorów. Przygotowują pełnowartościowe posiłki obiadowe z dostawą do domów dla osób starszych. Dodatkową usługą są wyroby cukiernicze – tory i desery na różne imprezy okolicznościowe.

Centrum Kształcenia Obywatelskiego – to projekt społeczności Menaiciu, nastawiony na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, edukację historyczna, przyrodnicza i różnego rodzaju warsztaty. Za pozyskane środki wyremontowano siedzibę organizacji, zakupiono sprzęt sportowy, turystyczny i rekreacyjny.

W miejscowości Imantas zaprezentowano nam siedzibę wspólnoty wiejskiej – wyremontowany ponad 100- letni dom, gdzie wypełnienie ścian na poddaszu wykonano ze słomy żytniej, gliny, wapna i ….. krowieńca. W pomieszczeniach budynku zgromadzono liczne rękodzieło i zabytkowe sprzęty gospodarskie. 

Zwiedzanie projektów zakończyliśmy w Centrum Bajkerów – Stowarzyszeniu Motocyklistów Baisogaly.

Pasjonaci motoryzacji z własnych środków  wykonali rewitalizacje ponad 100-letniego zabytkowego budynku. Dofinansowanie pozyskane za pośrednictwem LGD „Radwiliszki” pozwoliło na zakup wyposażenia i sprzętu do siedziby Bajkerów. W klimatycznej sali czekała na nas kolacja z degustacją litewskich potraw i przekąsek. W miłej, gościnnej atmosferze zakończyliśmy wizytę studyjną u litewskiego partnera w ramach międzynarodowego projektu „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnych”

Dziękujemy uczestnikom wyjazdu: mieszkańcom LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” za aktywny udział i cudowną atmosferę podczas wspólnego projektowego spotkania.

Przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR 2022 r.

Przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR 2022 r.

W związku z corocznym obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 7 marca br. odbył się w trybie zdalnym warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w 2022 roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Biura oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO. Spotkanie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania LSR, ocenę dotychczasowych efektów oraz zmian społeczno-gospodarczych jakie zaszły na obszarze działania LGD w 2022 r.

Podczas warsztatów Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach Strategii. Prezentacja obejmowała m.in. cele i przedsięwzięcia, stan wykorzystania budżetu na wdrażanie LSR, złożone i realizowane przez wnioskodawców i grantobiorców projekty, działania promocyjne i szkoleniowe na rzecz aktywizacji mieszkańców na obszarze LGD w 2022 roku. Następnie Wiceprezes Grzegorz Nadratowski omówił na podstawie ankiety ewaluacyjnej m.in. jakość składanych projektów we wszystkich obszarach tematycznych i wpływ na osiąganie stosowanych wskaźników. Ponadto, odniósł się do kryteriów wyboru, stopnia realizacji potrzeb społecznych poprzez wybierane projekty oraz stosowane procedury wyboru operacji.

Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za udział w spotkaniu.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4)
„Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz. U. 2021 poz. 2358).

Zadania możliwe do realizacji w ramach składanych projektów:

 1. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
 2. budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,
 3. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 20.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r.  do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) w Ostrowi Mazowieckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia 

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • instrukcję do wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • instrukcję wypełniania wniosku o płatność,
 • formularz  umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami,
 • informację monitorującą po realizacji operacji,
 • informację pomocniczą przy wypełnianiu informacji monitorującej po realizacji operacji,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia P.4, (ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku
  o przyznanie pomocy),
 • Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”,
 • Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 poz. 2358).

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 90 990,76 euro co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 363 963,04 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Projekt zostanie wybrany do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznany za zgodny z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:
  • Celu ogólnego C.O.2 „Zintegrowane społeczności aktywnie uczestniczące
   w wydarzeniach na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” wykorzystujące infrastrukturę lokalną w realizacji innowacyjnych wydarzeń, w tym z udziałem grup defaworyzowanych”,
  • Celu szczegółowego C.S.2.2 „Samorząd współpracujący z mieszkańcami, inwestujący w rozwój infrastruktury społecznej i drogowej”,
  • Przedsięwzięcia P.4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”,
 3. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 8,5 punktów,
 4. zmieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 5. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

W przypadku jednostki sektora finansów publicznych – refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi do 74.354,00 zł.

W przypadku pozostałych podmiotów refundacja do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi do 116.854,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo i konsultacje w przygotowaniu wniosku, pod numerami telefonu 660 544 737, 602 778 363 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lgd@zielonesiolo.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf.wersja 5z)
 2. formularz wniosku o przyznanie pomocy (xlsx.wersja 5z)
 3. instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 4. formularz umowy

ZAŁACZNIKI:

       5.  formularz wniosku o płatność wersja 5z:

 1. Informacja monitorująca po realizacji operacji:
 1. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 2. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 3. lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia P.4
 4. Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”
 5. Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 poz. 2358).
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 poz. 2358).

I. Termin i forma składania wniosków: Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 20.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r.                               do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) w Ostrowi Mazowieckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia 

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się
  o wsparcie:
  • formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.
 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 176 877,70 euro co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 707 510,80 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:
  • celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój gospodarczy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,
  • celu szczegółowego C.S.1.1 „Kreatywni mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą w zgodzie z zasadami ochrony środowiska”,
  • przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
 3. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,
 4. mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 5. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD

V. Forma wsparcia:

premia w wysokości  70.000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo i konsultacje w przygotowaniu wniosku, pod numerami telefonu 660 544 737, 602 778 363 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lgd@zielonesiolo.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – wersja 5z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

(wersja 5z) – otwórz 

3) Biznesplan

(wersja 5z) 

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: (excel) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) –  otwórz

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR) –  otwórz

6) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”otwórz

7) Dokumenty potwierdzające możliwość ubiegania się o wsparcie:

 • Oświadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – otwórz
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

8) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”otwórz

9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – otwórz
 • Załącznik 3 informacja o przetwarzaniu danych osobowych  – otwórz
 • Załącznik 4 oświadczenie małżonka – otwórz
 • Załącznik nr 5 oświadczenie Beneficjenta – otwórz

10) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz

11) Formularz wniosku o płatność

(wersja 5z) 

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 5z – otwórz

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 5z) 

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej na Litwie

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej na Litwie

W związku z realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” realizowanego w partnerstwie z LGD „Radviliškio lyderis” z Litwy oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna informujemy, że w dniach 14-16 marca 2023 r. organizujemy wyjazd studyjny na Litwę.

Wizyta studyjna ma na celu m.in. poznanie i promocję dobrych praktyk wdrażanych na obszarze LGD „Radviliškio lyderis”, wymianę doświadczeń i wiedzy w obszarze przedsiębiorczości prowadzonej przez organizacje pozarządowe oraz lokalne wspólnoty.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. LGD „ZIELONE SIOŁO” pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia uczestników. Partnerzy z Litwy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz realizację programu wizyty.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w wizycie prosimy o kontakt z Biurem LGD „ZIELONE SIOŁO” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4 do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 14.00, tel. 602 778 363, tel. 660 545 913.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content