Uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym w Nurze

Uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym w Nurze

Tradycją jest że w miesiącach wakacyjnych na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” odbywa się szereg imprez plenerowych organizowanych przez lokalne samorządy. Festyny są niezwykle ważnym wydarzeniem dla mieszkańców lokalnej społeczności. Są okazją do integracji, kultywowania lokalnej tradycji oraz aktywnego wypoczynku i rodzinnego spędzenia wolnego czasu.

Tegoroczne spotkania plenerowe z mieszkańcami obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” rozpoczęliśmy w Nurze. Na zaproszenie Wójta Gminy Nur p. Rafała Kruszewskiego, w dniu 17 lipca br. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w „Pikniku Rodzinnym”. Na stoisku promocyjnym naszego Stowarzyszenia przeprowadziliśmy konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Rysujemy logo LGD „ZIELONE SIOŁO”. Konkurs miał na celu nie tylko aktywizację lokalnej społeczności i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, ale również upowszechnianie wizerunku logo LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Nagrody przyznano:

 • w kategorii wiekowej 5-7 lat: I m-ce zajął Adam Tymiński (Łęg Nurski), II m-ce zdobyła Weronika Tymińska (Zuzela), III m-ce przypadło Igorowi Knast (Godlewo Wiersze),
 • w kategorii wiekowej 8-10 lat: I m-ce Oliwia Mirkowicz (Obryte), II m-ce zajęła Klaudia Ryba (Nur), III m-ce uzyskała Julia Łada (Drewnowo Ziemaki).

Mali laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, które wręczyła Prezes Zarządu p. Adriana Rukat wraz z Wójtem Gminy Nur p. Rafałem Kruszewskim. Wszystkim dzieciom gratulujemy sukcesu.

Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na szkolenia

Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na szkolenia

W związku z trwającym do dnia 28 lipca br. naborem wniosków o przyznanie pomocy na Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” chcących pozyskać środki finansowe na założenie własnej firmy zapraszamy na szkolenia dotyczącego informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. naboru.

Podczas spotkaniazostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej. Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 1. 21.07.2022 r. – godz. 10.00 – Gmina Szulborze Wielkie (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2),
 2. 21.07.2022 r. – godz. 13.00 – Gmina Wąsewo (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wąsewie, ul. Zastawska 13),
 3. 22.07.2022 r.  – godz. 10.00 – Gmina Nur (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Nurze, ul. Drohiczyńska 2),
 4. 22.07.2022 r.  – godz. 12.30 – Gmina Boguty Pianki (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bogutach Piankach, Al. Papieża Jana Pawła II 45),
 5. 22.07.2022 r.  – godz. 15.00 – Gmina Andrzejewo (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36),
 6. 25.07.2022 r.  – godz. 10.00 – Gmina Ostrów Mazowiecka (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5).
 7. 25.07.2022 r.  – godz. 13.00 – Gmina Stary Lubotyń (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu),
 8. 26.07.2022 r.  – godz. 12.00 – Gmina Zaręby Kościelne (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14),
 9. 27.07.2022 r.  – godz. 10.00 – Gmina Małkinia Górna (GOKiS w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 3),
 10. 27.07.2022 r.  – godz. 13.00 – Gmina Brok (sala konferencyjna Urzędu Gminy  w  Broku, Pl. Kościelny 6).
Nowy projekt grantowy rozpoczęty !!

Nowy projekt grantowy rozpoczęty !!

W dniu 7 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Jasienicy odbyło się uroczyste podpisanie 11 umów o powierzenie grantu na realizację zadania grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / II”.

W imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowy z Grantobiorcami podpisali Prezes Zarządu
p. Adriana Rukat oraz Wiceprezes p. Grzegorz Nadratowski. 11 Grantobiorców z obszaru LGD tj.:

 • Biblioteka Publiczna w Broku,
 • KGW w Królach Dużych,
 • KGW w Tymiankach-Buciach,
 • Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa Stajnia z Małkini Górnej,
 • Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo,
 • KGW w Szulborzu Wielkim,
 • KGW „Zaszkowianki” w Zaszkowie,
 • OSP w Zaszkowie,
 • KGW „Kalinowe Szpilki” w Kalinowie,
 • KGW „Zakrzewiacy” w Zakrzewie Kopijki,
 • KGW „Gąsiorowianki” w Gąsiorowie

zrealizuje zadania na łączną kwotę 87.846,00 zł dotyczące zakupu sprzętu AGD, wyposażenia kuchennego, mebli oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego do miejsc mających na celu szerzenie lokalnej kultury, służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne
i promujących obszar objęty LSR.

Grantobiorcom gratulujemy i trzymamy kciuki za pomyślną realizację grantów!!!

Dziękujemy Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka p. Waldemarowi Brzostkowi za udostępnienie świetlicy wiejskiej oraz Przewodniczącej KGW Jasienica p. Ewie Suchcickiej za pomoc w organizacji spotkania.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń

Ostrów Mazowiecka, 07.07.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Zamówienie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
10 (dziesięciu) szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obejmujących w szczególności takie zagadnienia jak:

 • warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 • kryteria dostępu,
 • zakres, wysokość i  forma wsparcia,
 • koszty kwalifikowalne,
 • zobowiązania wnioskodawcy wynikające z umowy o przyznaniu pomocy,
 • wniosek o  płatność.

Liczba godzin jednego szkolenia – do 2 godzin.

II. Miejsce realizacji zamówienia: Nur, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie, Boguty Pianki, Brok

III. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2022 r.

IV. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z oświadczeniem w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres lgd@zielonesiolo.pl do dnia 13 lipca 2022 r. do godz. 14.00.

V. Warunki wykonania zamówienia:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, znajomość przepisów prawa i zagadnień z PROW 2014-2020 w zakresie działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), znajomość założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

VI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto,
 • doświadczenie.

VII. Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:

 • w przypadku złożenia po terminie,
 • w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
 • w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem do składania ofert.
 • Ogłoszenie wyników postępowania :

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Decyzja dotycząca liczby szkoleń zostanie podjęta po wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek
ze złożonych ofert. 

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

IX. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 778 363.

Biuro LGD „ZIELONE SIOŁO” skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Skip to content