Nabór wniosków Nr 4/2018

29 sierpnia 2018 | Nabory 2018, Nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 4/2018

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2)
„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 13 września 2018 r. do dnia 26 września 2018 r. do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc kopracy,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularze umów o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • „Proceduręnaboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

145.000,00 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

1) otrzyma pozytywną ocenę wstępną, 

2) zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:

     – celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, 

     – celu szczegółowego C.S.1.2 „Lokalni przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjne produkty i  usługi”,

     – przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,

3) uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,

4) mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

5) w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejnościna liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wnioskudo Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

Refundacja części kosztów kwalifikowalnych – maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna kwota wsparcia o jaką możne ubiegać się Wnioskodawca wynosi
145.000,00 zł
.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) – obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. – otwórz

3) Biznesplan

(wersja 3z) – obowiązująca od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

 7) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 2 (P.2) –  otwórz

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

8) Formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz

9) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR) – otwórz

10) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD” – otwórz

11) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” – otwórz

12) Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o wsparcie – (zgodnie z informacją o załącznikach zawartą w formularzu wniosku o przyznanie pomocy)

13) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

(wersja 6z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

14) Formularz wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz

15) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. – otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

16) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2018 | Nabory wniosków
Skip to content