Nabór wniosków nr 4/2017

10 maja 2017 | Nabory 2017, Nabory wniosków

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) 

„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm).

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 29.05.2017 r. do dnia 12.06.2017 r.
do godziny 1500
. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data
i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularze umów o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • „Proceduręnaboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

300.000,00 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:

– celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,

– celu szczegółowego C.S.1.2 „Lokalni przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjne produkty i  usługi”,

– przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,

 1. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,
 2. mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności
  na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku
  do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

refundacja części kosztów kwalifikowalnych – maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna kwota wsparcia o jaką możne ubiegać się Wnioskodawca wynosi
150.000,00 zł
.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo  w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięcia:

P.2Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
6) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 2 (P.2) – otwórz

7) Formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz

8) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR) – otwórz
9) „Proceduranaboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD” – otwórz
10) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” – otwórz
11) Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o wsparcie – (zgodnie z informacją o załącznikach zawartą w formularzu wniosku o przyznanie pomocy)
12) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

13) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

14) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

15) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – otwórz

       Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – otwórz

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2017 | Nabory wniosków
Skip to content