Nabór wniosków nr 1/2018

26 kwietnia 2018 | Nabory 2018, Nabory wniosków

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) 

„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

– grupy defaworyzowane

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm).

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 15.00. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularze umów o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się
  o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych:

– formularz oświadczenia o grupach defaworyzowanych,

– formularz oświadczenia o braku kwalifikacji zawodowych,

– formularz oświadczenia o posiadanym wykształceniu,

– formularz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka,

– formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,

 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

140.000,00 zł dla Wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane:

KATEGORIA 1 – OSOBY BEZROBOTNE  1) osoby bezrobotne ze względu na:

– długotrwałe bezrobocie ( powyżej 1 roku)

– brak wykształcenia średniego

– brak kwalifikacji zawodowych

– wiek do 25 roku życia

– wiek powyżej 50 roku życia

– osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

– niepełnosprawność

KATEGORIA 2 – UBÓSTWO

2)osoby wykluczone ze względu na ubóstwo:

– z powodu niskiej dochodowości w gospodarstwach domowych

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli: 1) otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
2) zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:

     – celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,
     – celu szczegółowego C.S.1.1 „Kreatywni mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą w zgodzie z zasadami ochrony środowiska”,
     – przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,

3) uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,
4) mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
5) w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

premia w wysokości 70.000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defaworyzowane

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) – obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xls) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. – otwórz

3) Biznesplan

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xls) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1 (P.1)otwórz

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR)otwórz

6) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”otwórz

7) Kategorie grup defaworyzowanychotwórz

8) Dokumenty potwierdzające możliwość ubiegania się o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych:

 • Oświadczenie o grupach defaworyzowanych – otwórz
 • Oświadczenie o posiadanym wykształceniu – otwórz
 • Oświadczenie o braku kwalifikacji zawodowych – otwórz
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – otwórz
 • Oświadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz

9) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” – otwórz 

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz

11) Formularz wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (xls) – wersja 3z – otwórz

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xls) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

13) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. – otwórz

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2018 | Nabory wniosków
Skip to content