Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2/2019

2 listopada 2019 | Nabory 2019, Nabory wniosków

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 2 grudnia 2019 r. do godziny 15:00. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o wsparcie:
  • formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.
 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze.

Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 910.000,00 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:
  • celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój gospodarczy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,
  • celu szczegółowego C.S.1.1 „Kreatywni mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą w zgodzie z zasadami ochrony środowiska”,
  • przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
 3. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,
 4. mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 5. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

premia w wysokości 70.000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) – obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku otwórz

3) Biznesplan

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1 (P.1)

 • Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR)

 • Strategia Rozwoju Lokalnego – otwórz

6) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”

 • Procedura naboru wniosków – otwórz

7) Dokumenty potwierdzające możliwość ubiegania się o wsparcie:

 • Oświadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy – otwórz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – otwórz
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

8) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

 • Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” – otwórz

9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 4z) obowiązuje od 30.05.2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz 
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz 
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz 
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (excel) – otwórz 
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz 

10) Formularz wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 3z – otwórz

11) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – otwórz

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2019 | Nabory wniosków
Skip to content