Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 2/2021/G o udzielenie pomocy w ramach projektu grantowego

2 marca 2022 | Nabory 2021, Nabory wniosków

W dniu 23 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”. Posiedzenie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokonał oceny jedenastu złożonych wniosków. Wszystkie wpłynęły w terminie, były zgodne z LSR „ZIELONE SIOŁO” oraz spełniały lokalne kryteria wyboru. Łączna kwota dofinansowania, która zostanie udzielona Grantobiorcom w ramach limitu środków na ww. nabór wynosi 87.846,15 zł.

W wyniku oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, sporządzono listę rankingową oraz listę wniosków wybranych do dofinasowania, które przedstawiają się następująco:

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej jedenastu Grantobiorców zakupi sprzęt, wyposażenie lub infrastrukturę społeczną do obiektów ogólnodostępnych służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2021 | Nabory wniosków
Skip to content