Spotkanie fokusowe

5 grudnia 2022 | Aktualności, Wsparcie przygotowawcze

We wtorek 29 listopada 2022 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie fokusowe z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz członkami Zarządu w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Moderator spotkania p. Piotra Sadłocha przedstawił wyniki spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LGD przeprowadzonych w gminach członkowskich w I połowie października br. oraz ankiet konsultacyjnych. Przybliżył zakresy tematyczne wynikające z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. LGD będą zobowiązane do wskazania w Strategii nie więcej niż 3 celów/obszarów tematycznych, na których będzie koncentrowało się wsparcie z PS. Ponadto konieczne będzie wykazanie komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciamiw ramach LSR.

Na spotkaniu przedstawiono budżet LGD na nowy okres programowania oraz warunki i wysokość wsparcia dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzący poruszył także temat finansowania operacji wdrażających koncepcje inteligentnej wsi (Smart Villages) opartej na potrzebach i potencjale danego obszaru.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Wsparcie przygotowawcze
Skip to content