OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023

6 marca 2023 | Nabory 2023, Nabory wniosków

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4)
„Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz. U. 2021 poz. 2358).

Zadania możliwe do realizacji w ramach składanych projektów:

 1. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
 2. budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,
 3. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 20.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r.  do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) w Ostrowi Mazowieckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub placówki pocztowej nie będą oceniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia 

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • instrukcję do wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • instrukcję wypełniania wniosku o płatność,
 • formularz  umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami,
 • informację monitorującą po realizacji operacji,
 • informację pomocniczą przy wypełnianiu informacji monitorującej po realizacji operacji,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia P.4, (ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku
  o przyznanie pomocy),
 • Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”,
 • Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 poz. 2358).

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 90 990,76 euro co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 363 963,04 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Projekt zostanie wybrany do finansowania jeżeli:

 1. otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
 2. zostanie uznany za zgodny z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:
  • Celu ogólnego C.O.2 „Zintegrowane społeczności aktywnie uczestniczące
   w wydarzeniach na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” wykorzystujące infrastrukturę lokalną w realizacji innowacyjnych wydarzeń, w tym z udziałem grup defaworyzowanych”,
  • Celu szczegółowego C.S.2.2 „Samorząd współpracujący z mieszkańcami, inwestujący w rozwój infrastruktury społecznej i drogowej”,
  • Przedsięwzięcia P.4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”,
 3. uzyska wymaganą, minimalną liczbę 8,5 punktów,
 4. zmieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 5. w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

W przypadku jednostki sektora finansów publicznych – refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi do 74.354,00 zł.

W przypadku pozostałych podmiotów refundacja do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi do 116.854,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo i konsultacje w przygotowaniu wniosku, pod numerami telefonu 660 544 737, 602 778 363 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lgd@zielonesiolo.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf.wersja 5z)
 2. formularz wniosku o przyznanie pomocy (xlsx.wersja 5z)
 3. instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 4. formularz umowy

ZAŁACZNIKI:

       5.  formularz wniosku o płatność wersja 5z:

 1. Informacja monitorująca po realizacji operacji:
 1. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 2. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 3. lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia P.4
 4. Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”
 5. Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 poz. 2358).
Podobne artykuły w kategorii Nabory 2023 | Nabory wniosków
Skip to content