Nabór wniosków Nr 3/2018

26 kwietnia 2018 | Nabory 2018, Nabory wniosków

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4)

Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 6, pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r.
do godziny 1500
. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularze umów o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o wsparcie,
 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

347.000,00 zł

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli: 1) otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
2) zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz wpisuje się w zakres tematyczny Przedsięwzięcia4(P.4),
3)uzyska wymaganą minimalną liczbę 8,5 punktów,
4)mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
5) w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

refundacja w wysokości 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
100 % – w przypadku pozostałych podmiotów.

Maksymalny limit dofinansowania na jeden projekt wynosi 173.500,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięcia:

P.4„Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) – obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z)zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r.- otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaotwórz

5) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 4 (P.4)otwórz

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych
w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

6) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR)otwórz

7) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”
otwórz

8) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” otwórz

9) Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o wsparcie – (zgodnie z informacją o załącznikach zawartą w formularzu wniosku o przyznanie pomocy)

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

(wersja 6z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

11) Formularz wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.- otwórz

13) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

14) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. – otwórz

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2018 | Nabory wniosków
Skip to content