Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

16 czerwca 2020 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 13.00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

W związku z trwającym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2, Walne Zebranie Członków odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora internetowego Microsoft Teams, zgodnie z obowiązującymi zasadami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2019 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  9. Omówienie doświadczeń wynikających ze stosowania procedur w zakresie dokonywania ewaluacji i monitoringu z wykorzystaniem kwartalnych raportów monitorujących postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”.
  10. Sprawy różne.

Wykonując art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 713), w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO”, z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami prawnymi, w celu zachowania bezpieczeństwa obywateli, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na głosowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Ww. zgodę należy przesłać w formie dokumentowej na adres e-mail: lgd@zielonesiolo.pl.

Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Walne Zebranie Członków odbędzie się poprzez udział w posiedzeniu zdalnym za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams poprzez udzielony dostęp za pomocą danych przesłanych na podany wcześniej przez Państwa do Biura LGD indywidualny adres e-mail. Głosowanie uchwał będzie odbywało się poprzez przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz wyrażenie swojego głosu, tj.: „jestem za” / „jestem przeciw” / wstrzymuję się”.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyżej, drugi termin posiedzenia wyznacza się na dzień 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 13.30 (zgodnie ze Statutem LGD „ZIELONE SIOŁO” §19 ust. 5 – trzydzieści minut później od pierwszego terminu w obecności dowolnej liczby członków).

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu LGD „ZIELONE SIOŁO” z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie mogą zapoznać się w siedzibie LGD w terminie 5 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content