Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi LGD

30 czerwca 2020 | Aktualności

Walne Zebranie Członków

W dniu 24 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii, odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”. Obradom przewodniczył p. Waldemar Brzostek Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka.

Porządek obrad Zebrania uwzględniał podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu, które przedstawiła Prezes Zarządu p. Adriana Rukat. W trakcie wystąpienia omówiła wszystkie aspekty związane z finansowaniem Stowarzyszenia oraz zakresem merytorycznym realizacji obowiązków LGD wynikających z umowy ramowej oraz umowy na poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Ponadto stan realizacji poddziałania 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz działania w ramach aktywizacji i informowania o obszarze objętym LSR przedstawiła członkom Walnego Zebrania w formie prezentacji. Podsumowując nabory w obecnym okresie programowania PROW 2014-2020, LGD „ZIELONE SIOŁO” ogłosiła nabory na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na łączną kwotę 2.649.700,00 zł. Ponadto w ramach P.4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” Samorządy gminne i Powiat uzyskały pomoc finansową w łącznej kwocie 2.918.000,00 zł.

Następnie, w kolejnym punkcie obrad p. Waldemar Brzostek Przewodniczący Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w roku 2019, która dokonała oceny wniosków złożonych na nabór w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

Absolutorium udzielono Zarządowi Stowarzyszenia jednogłośnie.

Prezes A. Rukat podziękowała w imieniu własnym i całego Zarządu LGD za współpracę i pozytywne skwitowanie działalności w roku minionym.

Ponadto Walne Zebranie Członków obradowało nad podjęciem uchwały z w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 i uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady.

Potrzeba dokonania zmian w Strategii wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb społecznych i dotyczyła przesunięcia środków finansowych z Przedsięwzięcia 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” na Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”, zmniejszenia kwoty pomocy na Grantobiorcę oraz zmiany nazwy i zakresu tematycznego Przedsięwzięcia dla Grantów. Zmiany dotyczące grantów pozwolą na szerszy dostęp do pomocy finansowej podmiotom, które będą zainteresowane pozyskaniem środków na zakup sprzętu, wyposażenia lub infrastruktury dla swoich przedsięwzięć. Natomiast uchwała zmieniająca Regulamin Rady zawiera zmianę opisu lokalnych kryteriów wyboru w karcie oceny dla Grantów. Powyższe uchwały Walne podjęło jednogłośnie

Ponadto podczas Walnego Zebrania p. Adriana Rukat omówiła doświadczenia wynikające ze stosowania procedur w zakresie dokonywania ewaluacji i monitoringu z wykorzystaniem kwartalnych raportów monitorujących postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”. Obowiązek ten wynika z „Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu” stanowiącej załącznik nr 2 do LSR.

Na zakończenie obrad Prezes Zarządu pogratulowano owocnej działalności w 2019 r. oraz życzono kolejnego udanego roku wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content