Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

23 maja 2023 | Aktualności

W związku z ukończonymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”, na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z dnia 29 grudnia 2015 r. uprzejmie informuję, że w dniu  31 maja 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  5. Sprawy różne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyżej, drugi termin posiedzenia wyznacza się na dzień 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 10.30 (zgodnie ze Statutem LGD „ZIELONE SIOŁO” § 19 ust. 5 – trzydzieści minut później od pierwszego terminu w obecności dowolnej liczby członków).

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu LGD „ZIELONE SIOŁO” z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie mogą zapoznać się w siedzibie LGD w terminie 5 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Bardzo proszę o obecność.

Z poważaniem

/-/Adriana Rukat

Prezes Zarządu

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content