Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń

8 lipca 2022 | Aktualności

Ostrów Mazowiecka, 07.07.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Zamówienie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
10 (dziesięciu) szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obejmujących w szczególności takie zagadnienia jak:

 • warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 • kryteria dostępu,
 • zakres, wysokość i  forma wsparcia,
 • koszty kwalifikowalne,
 • zobowiązania wnioskodawcy wynikające z umowy o przyznaniu pomocy,
 • wniosek o  płatność.

Liczba godzin jednego szkolenia – do 2 godzin.

II. Miejsce realizacji zamówienia: Nur, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie, Boguty Pianki, Brok

III. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2022 r.

IV. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z oświadczeniem w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres lgd@zielonesiolo.pl do dnia 13 lipca 2022 r. do godz. 14.00.

V. Warunki wykonania zamówienia:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, znajomość przepisów prawa i zagadnień z PROW 2014-2020 w zakresie działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), znajomość założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

VI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto,
 • doświadczenie.

VII. Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:

 • w przypadku złożenia po terminie,
 • w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
 • w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem do składania ofert.
 • Ogłoszenie wyników postępowania :

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Decyzja dotycząca liczby szkoleń zostanie podjęta po wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek
ze złożonych ofert. 

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

IX. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 778 363.

Biuro LGD „ZIELONE SIOŁO” skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content