Warsztat refleksyjny już za nami

7 marca 2024 | Aktualności

W dniu 1 marca br. w formie zdalnej odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w 2023 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, pracownicy Biura, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy obszaru LGD. 

Warsztat refleksyjny to element bieżącej ewaluacji, realizowany cyklicznie – raz do roku, określony Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego celem jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii wdrażanej przez LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podczas warsztatu Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach Strategii na lata 2016-2023. Prezentacja obejmowała cele i przedsięwzięcia, budżet, zrealizowane przez beneficjentów projekty i zadania grantowe, działania animacyjne oraz informacyjno-promocyjne na rzecz aktywizacji mieszkańców w roku ubiegłym. Ponadto, na podstawie ankiety ewaluacyjnej omówiła realizację finansową i rzeczową LSR na lata 2016-2023, jakość składanych wniosków, kryteria wyboru oraz stosowane procedury wyboru operacji.

Uczestnikom spotkania dziękujemy za udział i poświęcony czas.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content