Warsztat refleksyjny

27 lutego 2024 | Aktualności

Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań przeprowadzonych przez LGD w 2023 roku. Warsztat odbędzie się w dniu 1 marca br. (piątek) o godz. 14.30
w formie on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego „Microsoft Teams”.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMzN2U1NjUtNmVlMy00YTBkLTg3MDgtMjQ4Y2RiM2IwNzM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d

Program warsztatu skierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich w tym m.in.  lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców i mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Harmonogram warsztatu refleksyjnego

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content