Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

5 marca 2021 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań przeprowadzonych przez LGD w 2020 roku. Warsztat odbędzie się w dniu 11 marca br. (czwartek) o godz. 13.00 w formie on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego „Microsoft Teams”.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI4ODM5NjEtNDY3NS00NzE1LTg4MjItM2RkNmZhYmY0YWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%2234405bc1-c623-477a-981c-d17eb0952dc6%22%7d

Warsztat ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla LGD „ZIELONE SIOŁO”, ocenę dotychczasowych efektów oraz zmian jakie zaszły na obszarze działania LGD.

Program warsztatu skierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich w tym m.in.  lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców i mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Harmonogram warsztatu:

  • Podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR i działań LGD wraz z informacją na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  • Dyskusja dotycząca poziomu realizacji finansowej i rzeczowej LSR, stopnia jakości składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie oraz roli stosowanych kryteriów wyboru projektów.
  • Dyskusja dotycząca wybranych projektów realizowanych w ramach LSR i ich wpływ na osiągnięcie celów LSR oraz stopień odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, system przyjętych wskaźników i dostarczania przez nie potrzebnych informacji, niezbędnych do określenia skuteczności interwencyjnej Strategii.
  • Dyskusja dotycząca procedur naboru, wyboru i realizacji projektów w kwestii dostępności dla wnioskodawców, skuteczności działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) i ewentualnych propozycji oraz innych zagadnień związanych z procesem realizacji LSR i sposobów wykorzystania rekomendacji.
  • Podsumowanie spotkania.
Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content