Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

3 marca 2020 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków do dofinansowania, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 13 stycznia 2020 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” członkowie Rady 7 dni przed terminem posiedzenia powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z posiedzeniem (w tym z wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach ww. naboru).

Wobec powyższego przedmiotowe dokumenty i materiały dostępne są w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.  
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach”. 
 4. Przedstawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru trwającego w okresie 30 grudnia 2019 r. – 13 stycznia 2020 r. 
 5. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”. 
 6. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. 
 7. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. 
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. 
 9. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. 
 10. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. 
 11. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. 
 12. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. 
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
 14. Zamknięcie posiedzenia. 

 Z poważaniem /-/
Waldemar Brzostek
Przewodniczący Rady

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content