Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

18 lutego 2020 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie wniesionych do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO” protestów od oceny Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” dokonanej w dniu 21.01.2020 r. dla operacji, złożonych w ramach naboru Nr 2/2019 dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Przedsięwzięcie 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” członkowie Rady 7 dni przed terminem posiedzenia powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z posiedzeniem.

Wobec powyższego przedmiotowe dokumenty i materiały dostępne są w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach”.
 4. Przedstawienie wnioskodawców, którzy złożyli protest od oceny operacji dokonanej przez Radę w dniu 21.01.2020 r. w ramach naboru Nr 2/2019.
 5. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”.
 6. Przedstawienie treści wniesionego protestu od oceny operacji dokonanej przez Radę w dniu 21.01.2020 r. w ramach naboru Nr 2/2019 dotyczącego operacji nr 2/2019/P.1/13.
 7. Przedstawienie treści wniesionego protestu od oceny operacji dokonanej przez Radę w dniu 21.01.2020 r. w ramach naboru Nr 2/2019 dotyczącego operacji nr 2/2019/P.1/12.
 8. Rozpatrzenie protestów oraz weryfikacja wyników oceny projektów dokonanej przez Radę w dniu 21.01.2020 r. w zakresie lokalnego kryterium wyboru operacji wskazanych w protestach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia, bądź braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia dotyczącej operacji nr 2/2019/P.1/13.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia, bądź braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia dotyczącej operacji nr 2/2019/P.1/12.
 11. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” (nabór Nr 2/2019) po dokonanych rozpatrzeniach protestów oraz weryfikacji wniosków.
 12. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” (nabór Nr 2/2019) po dokonanych rozpatrzeniach protestów oraz weryfikacji wniosków.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem
/-/ Waldemar Brzostek
Przewodniczący Rady

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content