Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

25 czerwca 2022 | Aktualności

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z dnia 29 grudnia 2015 r. uprzejmie informuję, że w dniu  1 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” (na skutek rezygnacji członka Zarządu).
 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” (w celu uzupełnienia składu Zarządu):
  • uchwała Nr 27/2022,
  • uchwała Nr 28/2022.
 9. Podjęcie uchwał zmieniających uchwałę w sprawie powołania Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” (w celu uzupełnienia składu Rady):
  • uchwała Nr 29/2022,
  • uchwała Nr 30/2022.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady (w celu uzupełnienia na stanowisku Wiceprzewodniczący).
 11. Omówienie doświadczeń wynikających ze stosowania procedur z wykorzystaniem raportów monitorujących postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”.
 12. Sprawy różne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyżej, drugi termin posiedzenia wyznacza się na dzień 1 lipca 2022 r. o godz. 13.30 (zgodnie ze Statutem LGD „ZIELONE SIOŁO” § 19 ust. 5 – trzydzieści minut później od pierwszego terminu w obecności dowolnej liczby członków) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu LGD „ZIELONE SIOŁO” z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie mogą zapoznać się w siedzibie LGD w terminie 5 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem

/-/ Adraiana Rukta

Prezes Zarządu

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content