Zwołanie posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

16 lutego 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ugniewie przy ul. Szkolnej 28, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków o powierzenie grantów, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie od 30.12.2021 r. do 21.01.2022 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” członkowie Rady 7 dni przed terminem posiedzenia powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z posiedzeniem (w tym z wnioskami o powierzenie grantów, które wpłynęły w ramach ww. naboru). Wobec powyższego przedmiotowe dokumenty i materiały dostępne są w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach”.
  4. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach.
  5. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”.
  6. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o powierzenie grantów w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.
  7. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”
  8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
  9. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.
Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content