Zwołanie Posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

31 maja 2022 | Aktualności

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 17/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z dnia 24 czerwca 2020 r. informuję, że w dniu 7 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. 3 Maja 68, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków do dofinansowania, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w okresie 19 kwietnia – 6 maja 2022 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” członkowie Rady 7 dni przed terminem posiedzenia powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z posiedzeniem (w tym z wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach ww. naboru).

Wobec powyższego przedmiotowe dokumenty i materiały dostępne są w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach”.
 4. Przedstawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru trwającego w okresie od 19 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r.
 5. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”.
 6. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
 7. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
 9. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
 10. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
 11. Odczytanie uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”, zgodnie z § 22 ust 2 Regulaminu Rady.
 12. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

/-/ Waldemar Brzostek

Przewodniczący Rady

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content