Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

9 kwietnia 2021 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie przy ul. Mazowieckiej 81, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków o powierzenie grantów, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie od 15.02.2021 r. do 01.03.2021 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” członkowie Rady 7 dni przed terminem posiedzenia powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z posiedzeniem (w tym z wnioskami o powierzenie grantów, które wpłynęły w ramach ww. naboru). Wobec powyższego przedmiotowe dokumenty i materiały dostępne są w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

W związku z panującymi obostrzeniami sanitarnymi proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny do Biura LGD w celu uzgodnienia godziny wizyty w Biurze.

            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach”.
 4. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach.
 5. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”.
 6. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o powierzenie grantów w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.
 7. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
 9. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.
 10. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.
 11. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.
 12. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

W związku z trwającą pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, proszę o posiadanie masek ochronnych. Przed wejściem na salę nastąpi dezynfekcja rąk. W trakcie posiedzenia Rady zostanie zachowana odpowiednia odległość pomiędzy uczestnikami.

Z poważaniem

/-/ Waldemar Brzostek

Przewodniczący Rady

LGD „ZIELONE SIOŁO”

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content