Zapraszamy na szkolenia on-line

5 stycznia 2022 | Aktualności

zapraszamy na szkolenia styczen 2022

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do udziału w szkoleniach on-line dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie
w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji grantowych.

Podczas spotkań zostaną omówione m.in. warunki przyznania pomocy, kryteria dostępu, zakres grantu, wysokość i forma wsparcia, koszty kwalifikowalne.

Szkolenia odbędą się on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego „Microsoft Teams” w terminach od poniedziałku 10 stycznia br. do czwartku 13 stycznia br. oraz w dniu 17 stycznia br. od godz. 16.30.

Link na szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBiYTYwYzQtODQ4NC00NjliLWIwYTUtZDA4OGQ0NWY1MzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%2234405bc1-c623-477a-981c-d17eb0952dc6%22%7d

Serdecznie zapraszamy.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content