Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi LGD za rok 2022

5 lipca 2023 | Aktualności

W dniu 30 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. Obradom przewodniczył p. Zbigniew Chrupek Starosta Ostrowski.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w 2022 roku w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Prezes Zarządu p. Adriana Rukat. Omówiła stan wykorzystania środków na wdrażanie LSR, zrealizowane projekty w ramach ogłoszonych naborów przez LGD, przeprowadzone zadania aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w roku 2022. Ponadto, przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w roku ubiegłym, która to dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach ogłoszonych przez LGD. Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi LGD „ZIELONE SIOŁO” za rok 2022.

Prezes Adriana Rukat w imieniu własnym i Zarządu podziękowała członkom Walnego Zebrania za współpracę i pozytywną ocenę działalności w 2022 roku.

W związku z rezygnacją p. Elżbiety Przywoźnej z pełnienia funkcji członka Zarządu, dokonano zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia uzupełnienia skład Zarządu. Zgłoszono kandydaturę p. Adama Pławskiego mieszkańca gminy Małkinia Górna i jednocześnie Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna, którego przedstawiła Wójt p. Bożena Kordek. Walne Zebranie Członków kandydaturę p. Adama Pławskiego wybrało jednogłośnie. Prezes Zarządu Adriana Rukat pogratulowała wyboru do składu Zarządu i zaprosiła do współpracy.

Na zakończenie posiedzenia Wiceprezes p. Grzegorz Nadratowski omówił „Raport monitorujący postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”, co wynika z „Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu”, stanowiącej załącznik nr 2 do LSR.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content