Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

3 marca 2023 | Aktualności

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań przeprowadzonych przez LGD w 2022 roku. Warsztat odbędzie się w dniu 7 marca br. (wtorek) o godz. 14.00 w formie on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego „Microsoft Teams”.

Link do spotkania: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI4ODM5NjEtNDY3NS00NzE1LTg4MjItM2RkNmZhYmY0YWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%2234405bc1-c623-477a-981c-d17eb0952dc6%22%7d>

Program warsztatu skierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich w tym m.in.  lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców i mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content