Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

6 czerwca 2021 | Aktualności

W związku z procedowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianą PROW na lata 2014-2020, w ramach której planowane jest zwiększenie budżetu działania LEADER, LGD „ZIELONE SIOŁO” będzie ubiegać się o podwyższenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.Podstawą do obliczenia wysokości dodatkowych środków finansowych o jaką LGD może się ubiegać, jest poziom dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Suma wartości podpisanych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 (na dzień 28.02.2021 r.) w LGD „ZIELONE SIOŁO” wyniosła 5 083 943,00 zł. Ubiegając się o podwyższenie środków finansowych LGD jest zobowiązane do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na Przedsięwzięcie P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”. Składając do Samorządu Województwa Mazowieckiego wniosek o zwiększenie środków finansowych zobowiązani jesteśmy do przedstawienia propozycji aktualizacji „Planu działania wraz z harmonogramem osiągania poszczególnych wskaźników produktu” uwzględniającego zwiększony budżet LSR oraz terminy osiągniecia dodatkowych wskaźników. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ww. zakresie wymaga konsultacji społecznych.W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 10 czerwca br. (czwartek) o godz. 14.30, na którym będzie możliwość omówienia propozycji zmian w LSR. Spotkanie odbędzie się on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego Microsoft Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWRlNTI2NWQtODNiNC00MjIyLTliMGItYzk1MjBjNTA0NjQ1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252234405bc1-c623-477a-981c-d17eb0952dc6%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0J4zdkmgRv4haF2VBcHx6rb18WHENtDgyP8n67xLNfOMWGS_bvLlL9ce0%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1be0294b-67d5-4362-a38e-f1401e5545bb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content