Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

15 grudnia 2022 | Aktualności

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z dnia 29 grudnia 2015 r. uprzejmie informuję, że w dniu  21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora internetowego Microsoft Teams, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a387412ac994449b0b3307e289cc5c03f%40thread.tacv2/1670502967435?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  4. Sprawy różne.

Wykonując art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2261), w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na głosowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Ww. zgodę należy przesłać w formie dokumentowej na adres e-mail: lgd@zielonesiolo.pl.

Formularz zgody w formie elektronicznej w załączeniu. Proszę o wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu na ww. adres e-mail.

Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Walne Zebranie Członków odbędzie się poprzez udział w posiedzeniu zdalnym za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams poprzez udzielony dostęp za pomocą danych przesłanych na podany wcześniej przez Państwa do Biura LGD indywidualny adres e-mail. Głosowanie uchwał będzie odbywało się poprzez przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz wyrażenie swojego głosu, tj.: „jestem za” / „jestem przeciw” / wstrzymuję się”.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyżej, drugi termin posiedzenia wyznacza się w trybie zdalnym na dzień 21 grudnia 2022 r. o godz. 9.30 (zgodnie ze Statutem LGD „ZIELONE SIOŁO” § 19 ust. 5 – trzydzieści minut później od pierwszego terminu w obecności dowolnej liczby członków).

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu LGD „ZIELONE SIOŁO” z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie mogą zapoznać się w siedzibie LGD w terminie 5 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Bardzo proszę o obecność.

Z poważaniem

/-/ Adriana Rukat

Prezes Zarządu

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content