Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń

27 grudnia 2021 | Aktualności

Ostrów Mazowiecka, 27.12.2021 r.

                                                                       

Zaproszenie do składnia ofert

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Zamówienie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu od 4 do 7 szkoleń on-line dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji grantowych, obejmujących w szczególności takie zagadnienia jak:

 • warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji grantowych,
 • kryteria dostępu,
 • zakres, wysokość i  forma wsparcia,
 • koszty kwalifikowalne,
 • zobowiązania grantobiorcy wynikające z umowy o powierzenie grantu,
 • wniosek o  płatność.

Liczba godzin jednego szkolenia – do 3 godzin.

II. Miejsce realizacji zamówienia: szkolenie on-line na platformie „Microsoft Teams” w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewnia sprzęt i środki techniczne do przeprowadzenia szkolenia.

III. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2022 r.

IV. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z oświadczeniem w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres lgd@zielonesiolo.pl do dnia 31 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

V. Warunki wykonania zamówienia:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, znajomość przepisów prawa i zagadnień z PROW 2014-2020 w zakresie działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), znajomość założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

VI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto,
 • doświadczenie.

VII. Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:

 • w przypadku złożenia po terminie,
 • w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
 • w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem do składania ofert.
 • Ogłoszenie wyników postępowania :

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Decyzja dotycząca liczby szkoleń zostanie podjęta po wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek
ze złożonych ofert. 

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

IX. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 778 363.

Biuro LGD „ZIELONE SIOŁO” skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content