Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

12 marca 2021 | Aktualności, Aktywizacja i Integracja

W dniu 11 marca br. w formie on-line odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w 2020 roku z uwzględnieniem okresu wdrażania od 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady, pracownicy Biura LGD, Wójtowie, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO . Obowiązek przeprowadzenia warsztatu wynika z Wytycznych nr 5/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020. Warsztat refleksyjny ma charakter wewnętrznej ewaluacji LSR.Spotkanie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania LSR, ocenę dotychczasowych efektów oraz zmian jakie zaszły na obszarze działania LGD. Podczas warsztatów Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach Strategii. Prezentacja obejmowała m.in. cele i przedsięwzięcia, budżet planowany i wykonany, zrealizowane przez beneficjentów projekty, działania promocyjne na rzecz aktywizacji mieszkańców 👨‍👨‍👧‍👧 na obszarze LGD w 2020 roku. Następnie Wiceprezes Grzegorz Nadratowski omówił na podstawie ankiety ewaluacyjnej m.in. jakość składanych projektów we wszystkich obszarach tematycznych i wpływ na osiąganie stosowanych wskaźników. Ponadto odniósł się do kryteriów wyboru, stopnia realizacji potrzeb społecznych poprzez wybierane projekty oraz stosowane procedury wyboru operacji. Analiza stanu wdrażania pokazała wysoki stopień osiągania zaplanowanych wskaźników oraz wykorzystania budżetu LSR 💪💪Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za udział w spotkaniu, poświęcony czas na analizę realizacji LSR oraz wypełnienie ankiety 🙂🙂🙂

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Aktywizacja i Integracja
Skip to content