Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi LGD

3 lipca 2021 | Aktualności

W dniu 28 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym, odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”. Obradom przewodniczył Waldemar Brzostek Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka.

Porządek obrad Zebrania uwzględniał podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w 2020 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które przedstawiła Prezes Zarządu Adriana Rukat. W formie prezentacji multimedialnej omówiła działania zrealizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących naborów wniosków oraz wykonywanych działaniach w ramach kosztów bieżących i aktywizacji.

Łącznie do dofinansowania Zarząd LGD „ZIELONE SIOŁO” przekazał w roku ubiegłym projekty na kwotę 1.645.000,00 zł.
Ponadto Prezes omówiła realizację zadania publicznego powierzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Następnie, w kolejnym punkcie obrad Waldemar Brzostek Przewodniczący Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w roku 2020, która dokonała oceny wniosków złożonych na nabory w ramach Przedsięwzięcia 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” oraz Przedsięwzięcia 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia jednogłośnie.
Prezes A. Rukat w imieniu własnym i całego Zarządu LGD podziękowała członkom Walnego Zebrania za pozytywną ocenę prac w roku ubiegłym.

Ponadto Walne Zebranie Członków obradowało nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę z w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Potrzeba dokonania zmian w Strategii wynikała z ubiegania się o podwyższenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 35 % przeznaczone zostaną na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej. Pozostała kwota skierowana będzie na przedsięwzięcie służące wspieraniu rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej.

Porządek obrad uwzględniał także omówienie doświadczeń wynikających ze stosowania procedur w zakresie dokonywania ewaluacji i monitoringu z wykorzystaniem kwartalnych raportów monitorujących postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”, które omówił Wiceprezes Grzegorz Nadratowski. Obowiązek ten wynika z „Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu” stanowiącej załącznik nr 2 do LSR.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content