Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

17 maja 2024 | Aktualności

W dniu 13 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”. W związku z zakończeniem kadencji władz LGD, zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obrady otworzyła i przywitała zebranych Prezes Adriana Rukat. W imieniu LGD złożyła gratulacje sukcesu w wyborach samorządowych zarówno włodarzom, którzy uzyskali reelekcję jak i nowowybranym. Na zaproszenie Zarządu w zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Wąsewo w latach 2007-2024 – Rafał Kowalczyk, któremu podziękowano za długoletnią współpracę z LGD, wspólnie zrealizowane przedsięwzięcia oraz pogratulowano uzyskania mandatu w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Następnie, na Przewodniczącego Obrad Walnego Zebrania Członków jednogłośnie wybrano Waldemara Brzostka Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.

W pierwszych punktach porządku obrad członkowie Walnego podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 r., które przedstawiła Prezes Zarządu Adriana Rukat. Omówiła zrealizowane projekty w ramach ogłoszonych naborów przez LGD, przeprowadzone zadania aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz stan wykorzystania środków na wdrażanie LSR w latach 2016-2023. Sprawozdanie z działalności Rady w 2023 r., która to dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach ogłoszonych przez LGD omówił Przewodniczący Rady LGD Waldemar Brzostek.

Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium za rok 2023 Zarządowi Stowarzyszenia. Prezes Adriana Rukat podziękowała członkom Walnego za akceptację pracy Zarządu, co jest najlepszym potwierdzeniem wyrazu uznania dla Zarządu za działania w celu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z zakończeniem sześcioletniej Kadencji 2018-2024 władz LGD, członkowie Walnego Zebrania dokonali wyboru organów statutowych LGD „ZIELONE SIOŁO” na kolejną kadencję.

Wybrano Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Adriana Rukat

Wiceprezes – Grzegorz Nadratowski

Wiceprezes – Aneta Majewska

Członkowie:             

Urszula Zakrzewska             

Magdalena Przewoźna          

Monika Janiak                       

Krystyna Kacpura                 

Ewa Świątkowska                 

Beata Leszczyńska                

Krzysztof Lipiński                

Adam Pławski

Justyna Kaflik.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:

Przewodniczący Komisji – Tomasz Koczara

Członkowie:

Michał Rutkowski

Tomasz Dąbrowski.

Porządek obrad uwzględniał także podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Rady LGD, który dostosowano do nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto, Walne przyjęło „Procedurę ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji” oraz uchwałę zmieniającą Statut LGD.

Na zakończenie posiedzenia Wiceprezes p. Grzegorz Nadratowski omówił „Raport monitorujący postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”, co wynika z „Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu”, stanowiącej załącznik nr 2 do LSR na lata 2014-2020.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content