Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków

21 czerwca 2021 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

W związku z trwającym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2, Walne Zebranie Członków odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora internetowego Microsoft Teams.

Link do posiedzenia:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU4NjNiZGEtODIwMi00ZmNlLTk0NmMtYWJiOTFkMzVkNTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%2234405bc1-c623-477a-981c-d17eb0952dc6%22%7d>

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2020 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” za rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  8. Omówienie doświadczeń wynikających ze stosowania procedur w zakresie dokonywania ewaluacji i monitoringu z wykorzystaniem kwartalnych raportów monitorujących postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”.
  9. Sprawy różne.

Wykonując art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 r., poz. 2261), w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO”, z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19, proszę o wyrażenie zgody na głosowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Ww. zgodę należy przesłać w formie dokumentowej na adres e-mail: lgd@zielonesiolo.pl.

Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Walne Zebranie Członków odbędzie się poprzez udział w posiedzeniu zdalnym za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams poprzez udzielony dostęp za pomocą danych przesłanych na podany wcześniej przez Pana do Biura LGD indywidualny adres e-mail. Głosowanie uchwał będzie odbywało się poprzez przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz wyrażenie swojego głosu, tj.: „jestem za” / „jestem przeciw” / „wstrzymuję się”.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyżej, drugi termin posiedzenia wyznacza się na dzień 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 (zgodnie ze Statutem LGD „ZIELONE SIOŁO” §19 ust. 5 – trzydzieści minut później od pierwszego terminu w obecności dowolnej liczby członków).

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu LGD „ZIELONE SIOŁO” z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie mogą zapoznać się w siedzibie LGD w terminie 5 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem

/-/ Adriana Rukat

Prezes Zarządu

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content