LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

W okresie 23 ? 30 wrzenia br. w 10 gminach wchodzcych w skad LGD ?ZIELONE SIOO?, odby si cykl szkole nt. ?Informowania o obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Szkolenia adresowane byy do spoecznoci lokalnej oraz przyszych beneficjentw operacji: ?Mae projekty?, ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? oraz ?Odnowa i rozwj wsi?.

Celem spotka prowadzonych przez czonkw naszej LGD p. Grzegorza Nadratowskiego oraz p. Michaa Rutkowskiego byo poinformowanie potencjalnych beneficjentw o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie ze rodkw unijnych ww. operacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli si jakie podmioty mog stara si o pomoc w ramach powyszych dziaa, a take jakie warunki naley speni by uzyska wsparcie. Poznali oglne zasady przygotowywania wnioskw oraz rodzaje niezbdnych zacznikw. Istotnym elementem zaj byo zapoznanie zaproszonych goci z form oceny projektw przez organ decyzyjny LGD uprawniony do wycznej oceny zgoszonych wnioskw, ktre bd mogy uzyska wsparcie finansowe w ramach rodkw przyznanych na realizacj strategii.

Mamy nadziej, e przekazane przez nas informacje zaowocuj zoeniem przez mieszkacw obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? kolejnych wnioskw o dofinansowanie projektw
w ramach ww. operacji.

Zarzd LGD ?ZIELONE SIOO? skada podzikowania wszystkim Wjtom i Burmistrzowi Gminy Brok za okazan pomoc organizacyjn i udostpnienie pomieszcze do przeprowadzenia spotka.

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

W ramach aktywizacji obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?, serdecznie zapraszamy do udziau w szkoleniu nt. ?Wsppraca sieciowa w eko-agrotursytyce i rolnictwie ekologicznym drog do budowania marki lokalnej i regionalnej?, ktre odbdzie si w dniu 7 padziernika br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej ( na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Spotkanie poprowadz wykadowcy Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie.

/-/ Adriana Rukat

Prezes Zarzdu

 

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania wnioskw za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ? Odnowa i rozwj wsi? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013?.

I. Termin, miejsce i tryb skadania wnioskw
Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach w wersji papierowej ( 1 egzemplarz zostanie zwrcony wnioskodawcy jako potwierdzenie zoenia wniosku). Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. Wnioski naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu.

Wnioskodawca przy skadaniu wniosku zobowizany jest do wypenienia ankiety odnoszcej si do speniania lokalnych kryteriw wyboru na formularzu opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIOO?. Ankieta jest dostpna na stronie www.zielonesiolo.pl, oraz w biurze LGD.

Wyznacza si termin skadania wnioskw od 12 padziernika 2010 r. do dnia 29 padziernika 2010 r. do godz. 15.00. Wnioski naley skada bezporednio w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej ul. L. Mieczkowskiego 4 ( II pitro) od poniedziaku ? do pitku w godz. 9.00 ? 15.00 .

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do biura LGD ?ZIELONE SIOO?. Wnioski nadsyane drog pocztow, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane.

II. Wzr formularza wniosku o przyznanie pomocy
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?, a take na stronie Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania
i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej
w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z pn. zm.)


III Beneficjenci:
Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest:
1) Gmina;
2) Instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego;
3) Koci lub inny zwizek wyznaniowy na operacje, w ramach ktrych s ponoszone koszty okrelone w 4 ust.1 pkt 5,12,15 i 16, w/w rozporzdzenia;
4) organizacja pozarzdowa o statusie organizacji poytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z pn. zm.), ktrej cele statutowe s zbiene z celami dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? objtego PROW na lata 2007 ? 2013.
Pomoc zostanie przyznana jedynie podmiotom majcym siedzib na obszarze objtym LSR LGD ?ZIELONE SIOO? lub realizujcym operacj na w/w obszarze.

IV Kryteria wyboru projektw przez LGD ?ZIELONE SIOO? okrelone w LSR:
Lokalne kryteria przyjte dla operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy znajduj si w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO? zmieszczonej na stronie internetowej www.zielonesiolo.pl .

V. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD
Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Limit dostpnych rodkw:
Limit dostpnych rodkw wynosi 2 176 950 z.

LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie przez pracownika biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta.

Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


Powizania:

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie zaprasza mieszkacw gmin z terenu powiatu ostrowskiego wchodzcych w skad LGD do udziau w szkoleniu nt. Informowania o obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju, realizacji LSR oraz dziaalnoci LGD ?ZIELONE SIOO?.

Szkolenia odbd si w niej wymienionych terminach:

 • 23.09.2010 (czwartek) - godz. 10.00 - Gmina Boguty Pianki ( sala konferencyjna Urzdu Gminy w Bogutach Piankach, Al. Papiea Jana Pawa II 45)
 • 23.09.2010 (czwartek) - godz. 13.00 - Gmina Brok (sala konferencyjna Urzdu Gminy
 • w Broku, Pl. Kocielny 6)
 • 24.09.2010 (pitek)- godz. 11.00 - Gmina Zarby Kocielne (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Zarbach Kocielnych, ul. Kowalska 14)
 • 24.09.2010 (pitek)- godz. 14.00 - Gmina Stary Luboty (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Starym Lubotyniu)
 • 27.09.2010 (poniedziaek) - godz. 10.00 - Gmina Makinia Grna (GOKiS w Makini Grnej, ul. Przedszkolna 3)
 • 27.09.2010 (poniedziaek) - godz. 14.00 - Gmina Szulborze Wielkie (wietlica Ochotniczej Stray Poarnej w Szulborzu Wielkim)
 • 28.09.2010 (wtorek) - godz. 10.00 - Gmina Wsewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy
 • w Wsewie, ul. Zastawska 13)
 • 29.09.2010 (roda) - godz. 10.00 - Gmina Nur (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Nurze, ul. Drohiczyska 2)
 • 29.09.2010 (roda) - godz. 14.00 ? Gmina Ostrw Mazowiecka (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5).
 • 30.09.2010 (czwartek) - godz. 9.00 - Gmina Andrzejewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36)
 

PostHeaderIcon

W dniu 6 wrzenia br. odbyo si posiedzenie Rady LGD ?ZIELONE SIOO? w zwizku z zakoczonym naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? na operacj, ktra odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?. Termin skadania projektw trwa od dnia 20 lipca do 13 sierpnia br. Na ww. konkurs do Biura LGD wpyn jeden wniosek na zadanie pn. ?Zakup brykieciarki hydraulicznej, cignika rolniczego oraz drukarki laserowej?, zoony przez S&S EKOENERGIA STEPNOWSKA I INNI S.J. na kwot dofinansowania w wysokoci 99 870,00 z. Cakowita warto zadania: 199 740,00 z.

Organ decyzyjny uzna, e wniosek jest zgodny z Lokaln Strategi Rozwoju oraz w ramach oceny wedug lokalnych kryteriw wyboru otrzyma 11,69 punktw.