LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

wita Boego Narodzenia, to szczeglny czas spotka, refleksji, podzikowa i skadania ycze. W tej wyjtkowej, witecznej atmosferze, 20 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si spotkanie wigilijne czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? i organizacji pozarzdowych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?.
Przybyych goci powitali: p. Adriana Rukat Prezes Zarzdu oraz p. Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski, ktrzy podzikowali zgromadzonym za przybycie, a take zoyli najserdeczniejsze yczenia witeczne oraz noworoczne.
Pani Danuta Jabonka-Grabowska w imieniu Burmistrza Gminy Brok i wasnym yczya wszystkim wytrwaoci w deniu do celu jak i osobistych sukcesw.
W uroczysty nastrj wprowadzi goci Ksidz Krzysztof apiski z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, ktry odczyta fragment Ewangelii wg w. ukasza o narodzinach Jezusa, nastpnie pobogosawi opatek, ktrym przy dwiku polskich kold podzielili si wszyscy uczestnicy spotkania.
Poza piknymi, witecznymi yczeniami i opatkiem nie zabrako rwnie tradycyjnych potraw wigilijnych. Na stole znalazy si m.in.: pierogi z kapust i grzybami, led pod pierzynk, ryba po grecku, led w sosie jogurtowym, jajka faszerowane, kapusta z grzybami, kilka wersji saatek, kompot z suszu oraz boonarodzeniowe ciasta.
Zaproszeni gocie mieli rwnie moliwo skosztowania krokietw z kapust i grzybami, pierogw z kozim serem, pierogw z fagasem, ?Przysmaku Baeja? oraz kilku rodzajw ciasta przygotowanych przez p. Mart Deniszewsk Prezesa Stowarzyszenia Mionikw Ziemi Prostyskiej i czonka LGD ?ZIELONE SIOO?.
Spotkanie wigilijne to nie tylko akcent kulinarny wit Boego Narodzenia, ale przede wszystkim symbol tradycjii przynalenoci kulturowej. Wieczerza wigilijna bya doskona okazj do spotkania oraz integracji czonkw LGDi organizacji pozarzdowych z obszaru dziaania naszego Stowarzyszenia, a take podsumowania dziaalnoci w mijajcym 2010 roku.

 

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? wnioskw w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach nastpujcych dziaa Osi 3:

?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej ( limit dostpnych rodkw 458 838,00 z),

? oraz na operacje , ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej Osi tzw. ?Mae Projekty? ( limit dostpnych rodkw 225 469,45 z).

I. Termin, miejsce i tryb skadania wnioskw :

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 10 STYCZNIA 2011 r. do dnia 31 STYCZNIA 2011 r. do godz. 15.00. Wnioski naley skada bezporednio w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. L. Mieczkowskiego 4 ( II pitro) od poniedziaku do pitku w godz. 9.00 ? 15.00.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do biura LGD ?ZIELONE SIOO?. Wnioski nadsyane drog pocztow, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane.

Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach w wersji papierowej ( 1 egzemplarz zostanie zwrcony wnioskodawcy jako potwierdzenie zoenia wniosku). Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. Wnioski naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu.

Wnioskodawca przy skadaniu wniosku zobowizany jest do wypenienia ankiety odnoszcej si do speniania lokalnych kryteriw wyboru na formularzu opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIOO?. Ankieta jest dostpna na stronie www.zielonesiolo.pl, oraz w biurze LGD.

II. Wzr formularzy wnioskw o przyznanie pomocy wraz z zacznikami oraz instrukcje wypeniania wnioskw znajduj si na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl ,Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?.

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z pn. zm.)

III. Kryteria wyboru projektw przez LGD ?ZIELONE SIOO?, okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte dla operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy znajduj si w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO? zmieszczonej na stronie internetowejwww.zielonesiolo.pl

IV. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD
Wykaz dokumentw zawarty jest we wnioskach o przyznanie pomocy . Wnioskodawca obowizkowo zacza Ankiet odnoszc si do speniania lokalnych kryteriw wyboru ? na formularzu opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIOO?. Ankieta dostpna jest na stronie www.zielonesiolo.pl, oraz w biurze LGD.

LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie doradztwa przez pracownika biura LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD tel. (29)7452020

Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


Powizania

wniosek ? Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

instrukcja wypeniania wniosku

ankieta

wniosek ? Mae Projekty

instrukcja wypeniania wniosku

Zgodnie z przepisami art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej(Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 ze zm.) podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis zobowizany jest do przedstawienia podmiotowi udzielajcemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbdnych do udzielenia pomocy de minimis.Informacje te przedstawiane s na formularzu informacji stanowicym zacznik do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

ankieta

 

PostHeaderIcon

Na posiedzeniu Rady w dniu 8 listopada br. czonkowie organu decyzyjnego LGD ?ZIELONE SIOO? przeprowadzili ocen wnioskw zoonych do Biura LGD w zwizku z ogoszonym przez Zarzd LGD naborem w ramach dziaania 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich. Termin naboru trwa od dnia 12 padziernika 2010 r. do dnia 29 padziernika 2010 r.

Limit rodkw na dofinansowanie, o ktre ubiegali si beneficjenci wynosi 2 176 950 z.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokona oceny 8 zoonych wnioskw. Wszystkie wpyny w terminie, byy zgodne z LSR ?ZIELONE SIOO? oraz speniay lokalne kryteria wyboru. czna kwota dofinansowania, o ktr ubiegali si beneficjenci miecia si w limicie rodkw przeznaczonych na ww. nabr.

W wyniku oceny wnioskw dokonanej przez Rad LGD, sporzdzona lista rankingowa przedstawia si nastpujco - pobierz

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w ramach ogoszonego naboru ? dziaanie 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?,
Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).
Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.
Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.
W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
  2. Przyjcie porzdku obrad.
  3. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
  4. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
  5. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  6. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  7. Podjcie stosownej uchway o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
  8. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.
  9. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
  10. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?

 

PostHeaderIcon

W ramach aktywizacji obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?, w dniu 7 padziernika br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si szkolenie nt. ?Wsppraca sieciowa w eko-agrotursytyce i rolnictwie ekologicznym drog do budowania marki lokalnej i regionalnej?.

W spotkaniu uczestniczyli czonkowie LGD ?ZIELONE SIOO?, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarzdowych i waciciele gospodarstw agroturystycznych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Szkolenie prowadzili pracownicy Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie.

Zgromadzeni uczestnicy w interesujcy sposb dowiedzieli si czym jest ekoturystyka i agroturystyka, jak powstaa sie partnerw ?Midzy Bugiem a Narwi?, poznali czonkw tej sieci z obszaru dziaania naszej LGD, ich wsplne cele i zadania. Dowiedzieli si jakie korzyci pyn z przestawienia gospodarstwa tradycyjnego na ekologiczne, czym jest biornorodno w rolnictwie i ekologiczny chw. Uzyskali cenne porady jak oszczdnie gospodarowa energi i wod w przypadku prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Atrakcj spotkania bya prezentacja p. Andrzeja Kongiela waciciela Prywatnego Muzeum Etnograficznego w Prostyni, ktry w fascynujcy sposb opowiedzia o walorach ziemi prostyskiej, wiejskich tradycjach, wielowiekowych zwyczajach kulinarnych, obrzdach i kulturze.

Zaproszeni gocie mieli rwnie moliwo skosztowania przetworw owocowych p. Jadwigi Farat z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego z Rososzy w gminie Wsewo, cynamonowych bajgieek pieczonych przez p. Jadwig Kongiel z Muzeum w Prostyni oraz sera z mleka krowiego wyprodukowanego w gospodarstwie ekologicznym p. Mariusza Mierzejewskiego we wsi Winiewo w gminie Ostrw Mazowiecka.

Ponadto zgromadzeni gocie wysuchali prezentacji p. Danuty Jabonka-Grabowskiej ? czonka LGD ?ZIELONE SIOO? i partnera sieci, ktra z entuzjazmem opowiadaa o swojej pasji zwizanej z agroturystyk oraz pocztkami prowadzenia gospodarstwa wiadczcego usugi dla turystw.

Podczas szkolenia uczestnicy zadawali prowadzcym szereg pyta oraz zgaszali rne problemy w trakcie oywionej dyskusji. Ponadto otrzymali materiay szkoleniowe i informacyjne.