Start

PostHeaderIcon Punkt konsultacyjny

PostHeaderIcon Walne Zebranie Członków przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju

W dniu 29 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”. W obradach uczestniczyło 49 członków Stowarzyszenia, którym przewodniczył p. Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski. Przyjęty porządek obrad uwzględniał podjęcie kilku ważnych uchwał m.in. w sprawie zakończenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, uchwalenia Statutu LGD, Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Rady i Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Na spotkaniu jednogłośnie przyjęto uchwałę Nr 26/2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Lokalna Strategia Rozwoju złożona na konkurs o wybór

Lokalna Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym załącznikiem do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, który w dniu 31 grudnia 2015 r. złożyliśmy do Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podziękowanie za aktywny udział w budowaniu LSR

W związku z zakończeniem prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” serdecznie dziękujemy członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom z obszaru działania naszej LGD za liczny udział w konsultacjach społecznych przy tworzeniu Strategii. To przy Waszym udziale zostały określone problemy, kierunki działań i zadania na najbliższe lata. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Projekt Planu komunikacji ze społecznością lokalną

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2014-2020 określa reguły prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Analiza SWOT obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”

Więcej…

 
Więcej artykułów…