Start 3/2017

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 3/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

- grupy defoworyzowane

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem okrelonym w 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporzdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzenia 2015 roku w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm).

I. Termin i miejsce skadania wnioskw:

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 29.05.2017 r. do dnia 12.06.2017 r.
do godziny 1500
. Dwa egzemplarze wnioskw w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na pycie CD naley skada osobicie albo przez penomocnika albo przez osob upowanion w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I pitro, od poniedziaku do pitku w godzinach od 900 do 1500. Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. O terminie zoenia wniosku decyduje data
i godzina wpywu do Biura Stowarzyszenia
.

II. Miejsce udostpniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostpniono:

 • formularze wnioskw o udzielenie wsparcia,
 • formularze wnioskw o patno,
 • formularze umw o udzielenie wsparcia,
 • Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentw potwierdzajcych moliwo ubiegania si
  o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzajce przynaleno do grup defaworyzowanych:

- formularz owiadczenia o grupach defaworyzowanych,

- formularz owiadczenia o braku kwalifikacji zawodowych,

- formularz owiadczenia o posiadanym wyksztaceniu,

- formularz owiadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka,

- formularz owiadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,

 • ?Procedur naboru wnioskw, oceny zgodnoci operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD ?ZIELONE SIOO?, wnoszenia protestu od rozstrzygni organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny ni LGD?.

III. Limit dostpnych rodkw w ogaszanym naborze wynosi:

140.000,00 z dla Wnioskodawcw okrelonych w LSR jako grupy defaworyzowane:

KATEGORIA 1 ? OSOBY BEZROBOTNE  

 1. osoby bezrobotne ze wzgldu na:

- dugotrwae bezrobocie ( powyej 1 roku)

- brak wyksztacenia redniego

- brak kwalifikacji zawodowych  

- wiek do 25 roku ycia

- wiek powyej 50 roku ycia

- osoby samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia

- niepenosprawno  

KATEGORIA 2 ? UBSTWO

 1.  osoby wykluczone ze wzgldu na ubstwo:

- z powodu niskiej dochodowoci w gospodarstwach domowych

IV. Warunki wsparcia w ramach ogoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeeli:

 1. otrzyma pozytywn ocen wstpn,
 2. zostanie uznana za zgodn z LSR, czyli przyczyni si do osignicia:

- celu oglnego C.O.1 ?Przedsibiorcza spoeczno wpywajca na rozwj obszaru LGD ?ZIELONE SIOO?,

- celu szczegowego C.S.1.1 ?Kreatywni mieszkacy podejmujcy dziaalno gospodarcz w zgodzie z zasadami ochrony rodowiska?,

- przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?,

 1. uzyska wymagan, minimaln liczb 8 punktw,
 2. mieci si w limicie rodkw wskazanym w ogoszeniu o naborze,
 3. w przypadku rwnej liczby punktw przez dwie lub wicej operacji o kolejnoci
  na licie rankingowej decyduje termin wpywu (data, godzina zoenia) wniosku
  do Biura LGD. 

V. Forma wsparcia:

premia w wysokoci  70.000,00 z.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? zapewnia bezpatne doradztwo  w przygotowaniu wniosku po wczeniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne 

Operacje w ramach poddziaania 19.2 w zakresie podejmowania dziaalnoci gospodarczej, tj. dla przedsiwzicia:

P.1 ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwrz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xls) - wersja 2z - otwrz

2) Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwrz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwrz
 • Biznesplan (.docx) - otwrz
 • Informacje pomocnicze przy wypeniania biznesplanu - otwrz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsiwzicia 1 (P.1) - otwrz

Ocena lokalnych kryteriw wyboru dokonywana bdzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? na lata 2014-2020 (LSR) - otwrz

6) ?Procedura naboru wnioskw, oceny zgodnoci operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD ?ZIELONE SIOO?, wnoszenia protestu od rozstrzygni organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny ni LGD? - otwrz

7) Kategorie grup defaworyzowanych - otwrz

8) Dokumenty potwierdzajce moliwo ubiegania si o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzajce przynaleno do grup defaworyzowanych:

 • Owiadczenie o grupach defaworyzowanych - otwrz
 • Owiadczenie o posiadanym wyksztaceniu ? otwrz
 • Owiadczenie o braku kwalifikacji zawodowych ? otwrz
 • Owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - otwrz
 • Owiadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy - otwrz 

9) Regulamin Rady LGD ?ZIELONE SIOO? - otwrz

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwrz
 • Zacznik wykaz dziaek ewidencyjnych (pdf.) - otwrz

11) Formularz wniosku o patno (wersja 2z)

 • Wniosek o patno (.pdf) - wersja 2z - otwrz
 • Wniosek o patno (.xls) - wersja 2z - otwrz

12) Instrukcja wypeniania wniosku o patno (wersja 2z)

 • Instrukcja wypeniania wniosku o patno (.pdf) - otwrz
 • Zacznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentw o rwnowanej wartoci dowodowej - otwrz

13) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis przez przedsibiorc wykonujcego usug wiadczon w oglnym interesie gospodarczym - otwrz

       Instrukcja wypeniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis przez przedsibiorc wykonujcego usug wiadczon w oglnym interesie gospodarczym - otwrz