Start 1/2017

PostHeaderIcon

dla operacji skadanych w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1)
?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem okrelonym w 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzenia 2015 roku w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm).

I. Termin i miejsce skadania wnioskw:

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 28.12.2016 r. do dnia 16.01.2017 r. do godziny 1500. Dwa egzemplarze wnioskw w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na pycie CD naley skada bezporednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I pitro,
od poniedziaku do pitku w godzinach od 900 do 1500. Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. O terminie zoenia wniosku decyduje data i godzina wpywu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostpniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostpniono:

 • formularze wnioskw o udzielenie wsparcia,
 • formularze wnioskw o patno,
 • formularze umw o udzielenie wsparcia,
 • Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentw potwierdzajcych moliwo ubiegania si o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzajce przynaleno do grup defaworyzowanych,
 • ?Procedur naboru wnioskw, oceny zgodnoci operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD ?ZIELONE SIOO?, wnoszenia protestu od rozstrzygni organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny ni LGD?.

III. Limit dostpnych rodkw w ogaszanym naborze wynosi:

420.000,00 z, w tym 210.000,00 z dla wnioskodawcw okrelonych w LSR jako grupy defaworyzowane (Kategoria 1 i Kategoria 2 wyodrbnione wrd mieszkacw obszaru LGD ?ZIELONE SIOO? zgodnie z LSR ? pobierz), 

IV. Warunki wsparcia w ramach ogoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeeli:

 1. otrzyma pozytywn ocen wstpn,
 2. zostanie uznana za zgodn z LSR, czyli przyczyni si do osignicia co najmniej jednego celu oglnego, jednego celu szczegowego oraz wpisuje si w zakres tematyczny Przedsiwzicia 1 (P.1),
 3. uzyska wymagan minimaln liczb 8 punktw,
 4. mieci si w limicie rodkw wskazane w ogoszeniu o naborze,
 5. w przypadku rwnej liczby punktw przez dwie lub wicej operacji o kolejnoci na licie rankingowej decyduje termin wpywu (data, godzina zoenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

premia w wysokoci  70.000,00 z,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? zapewnia bezpatne doradztwo  w przygotowaniu wniosku po wczeniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne 

Operacje w ramach poddziaania 19.2 w zakresie podejmowania dziaalnoci gospodarczej, tj. dla przedsiwzicia:

P.1 ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwrz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xls) - wersja 2z - otwrz

2) Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwrz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwrz
 • Biznesplan (.docx) - otwrz
 • Informacje pomocnicze przy wypeniania biznesplanu - otwrz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsiwzicia 1 (P.1) - otwrz

Ocena lokalnych kryteriw wyboru dokonywana bdzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? na lata 2014-2020 (LSR) - otwrz

6) ?Procedura naboru wnioskw, oceny zgodnoci operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD ?ZIELONE SIOO?, wnoszenia protestu od rozstrzygni organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny ni LGD? - otwrz

7) Kategorie grup defaworyzowanych - otwrz

8) Dokumenty potwierdzajce moliwo ubiegania si o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzajce przynaleno do grup defaworyzowanych:

 • Owiadczenie o grupach defaworyzowanych - otwrz
 • Owiadczenie o posiadanym wyksztaceniu ? otwrz
 • Owiadczenie o braku kwalifikacji zawodowych ? otwrz
 • Owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - otwrz

9) Regulamin Rady LGD ?ZIELONE SIOO? - otwrz

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwrz
 • Zacznik wykaz dziaek ewidencyjnych (pdf.) - otwrz

11) Formularz wniosku o patno (wersja 2z)

 • Wniosek o patno (.pdf) - wersja 2z - otwrz
 • Wniosek o patno (.xls) - wersja 2z - otwrz

12) Instrukcja wypeniania wniosku o patno (wersja 2z)

 • Instrukcja wypeniania wniosku o patno (.pdf) - otwrz
 • Zacznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentw o rwnowanej wartoci dowodowej - otwrz
Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 - otwrz